Proces oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi rozpoczynany jest od analizy historycznej danego terenu. W ramach tej analizy zaleca się także wykonanie dodatkowych badań przesiewowych terenu technikami in-situ. Badania in-situ to badania terenu dokonywane na miejscu, bez przekazywania próbek do analiz laboratoryjnych.

Badania sozologiczne (chemiczne) gruntu

Jeżeli w wyniku przeprowadzonej analizy historycznej zachodzi konieczność wykonania badań chemicznych (sozologicznych), ich wykonanie powierza się specjalistycznej firmie, która posiada akredytację na pobieranie próbek gruntu i wykonuje oznaczenie stężenia zanieczyszczeń w akredytowanym laboratoriom (Dz. U. 2016, poz. 1395). Badania sozologiczne gruntu muszą być wykonane, jeżeli analiza historyczna wykazała, że na badanym terenie znajdowały się takie obiekty jak:

  • podziemne zbiorniki paliwa,
  • zakłady przemysłowe,
  • huty,
  • wysypiska,
  • zakłady produkcji farb i lakierów,
  • inne zakłady przemysłowe,

a jego obszar nie przeszedł wcześniej procesu remediacji, w ramach którego zanieczyszczenia zostały zneutralizowane lub usunięte.

Badania zanieczyszczenia ziemi

W myśl ustawy o Prawie Ochrony Środowiska, jeżeli istnieje przypuszczenie, że na danym terenie przed dniem 30 kwietnia 2007 r. prowadzono działalność, która mogła powodować zanieczyszczenie środowiska, to należy wykonać badania zanieczyszczenia ziemi. Obowiązek wykonania takich badań spoczywa na właścicielu działki i jest wydany z nakazu regionalnego dyrektora ochrony środowiska (POŚ art. 101f). W każdym innym przypadku, jeżeli zajdzie podejrzenie wystąpienia zanieczyszczenia środowiskowego na danej działce, to regionalny dyrektor ochrony środowiska ma prawo wstępu na jej teren celem przeprowadzenia odpowiednich badań  (POŚ art. 101g). W związku z powyższym uważamy, że zakup działki bez znajomości stanu jego historii i wyników badań środowiskowych, jest przysłowiowym zakupem kota w worku.

Badania środowiskowe terenów poprzemysłowych

Uważamy, że badania środowiskowe najlepiej jest wykonać jeszcze przed zakupem działki. Dobrym przykładem są tutaj tereny poprzemysłowe – niegdyś znajdujące się na obrzeżach miast a dzisiaj wchłonięte przez aglomerację i nierzadko otoczone budynkami mieszkalnymi. Takie tereny mogą zawierać bardzo niebezpieczny ładunek chemiczny, a jego obecność lub brak można wykazać wyłącznie poprzez analizę gruntu. Dlatego na takich działkach należy wykonać wiarygodne badania ziemi pod budowę – wyłącznie dzięki nim jesteśmy w stanie ocenić, czy dany grunt nie jest zanieczyszczony a zakup nieruchomości znajdujących się na tym obszarze lub w jego bliskiej okolicy nie przysporzy nam w przyszłości kłopotów.

Akredytowane pobieranie wysokiej jakości próbek gruntu i wody

Dział Badań Środowiskowych REMEA posiada akredytację nr AB 1831 w zakresie pobierania próbek. Dokładny zakres akredytacji obejmuje:

  • pobieranie próbek wód podziemnych do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 5667-11:2017-10,
  • pobieranie próbek gleb/gruntów do badań chemicznych i fizycznych wg PN-ISO 10381-4:2007 i PN-ISO 10381-5:2009.

Uzyskanie akredytacji przez REMEA, jest potwierdzeniem jakości usług wykonywanych przez naszą firmę. Prawidłowy sposób pobrania próbek do badań laboratoryjnych jest jedną z istotniejszych kwestii z punktu widzenia wiarygodności uzyskiwanych wyników. Wdrożenie certyfikowanego systemu zarządzania potwierdzonego uzyskaniem akredytacji daje gwarancję zachowania najwyższych standardów próbkowania oraz uzyskania rzetelnych wyników pomiaru.

Odkryj naszą pełną ofertę