Bioremediacja in-situ – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega bioremediacja in situ?

W procesie do oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego wykorzystuje się mikroorganizmy podawane w postaci biopreparatu. Do rozkładu substancji organicznych, mikroorganizmy wykorzystują procesy sorpcji oraz rozkładu zanieczyszczeń w postaci substancji organicznych do związków prostych.

Podstawowe zasady stosowania metody in situ

Metoda in situ jest czasochłonna i wymaga stałego monitoringu, w tym badań mikroorganizmów oraz poziomu spadku stężeń w czasie. Ilość oraz rodzaj stosowanego biopreparatu powinien być każdorazowo konsultowany z specjalistą ds. remediacji oraz powinien posiadać atest +PZH gwarantujący bezpieczeństwo stosowania i wprowadzania do środowiska szczepów bakterii.

W celu przyspieszania naturalnych procesów bioremediacji stwarza się w podłożu gruntowym korzystne warunki namnażania się i rozwój mikroorganizmów poprzez zraszanie podłoża gruntowego roztworem substancji biogennych.

Kiedy stosujemy bioremediację in situ?

Metoda oczyszczania in situ jest stosowana do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. benzyna, olej napędowy, kreozot i pentachlorofenol). Polega ona na zatłaczaniu bioroztworu do nieprzemieszczonych mas gruntu i polecana jest do zanieczyszczeń występujących w płytkich warstwach gruntu lub w niewielkich miąższościach w głębszych warstwach gruntu.

CMC techniques for soil
CMC techniques for soil

Poznaj naszą pełną ofertę