Bioremediacja on-site – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega bioremediacja on site?

Proces bioremediacji prowadzony metodą on-site polega na wydobyciu na powierzchnię zanieczyszczonego gruntu, a następnie ułożeniu go w pryzmy na podłożu odpowiednio zabezpieczonym przed przenikaniem odcieków.

Podstawowe zasady stosowania metody on site

Bioremediację na pryzmach stymuluje się poprzez:

  • Dodawanie do gruntu pierwiastków biogennych, takich jak azot i fosfor, które przyczyniają się do wzrostu mikroorganizmów.
  • Utrzymywanie odpowiedniej wilgotności (woda umożliwia rozpuszczanie węglowodorów w takiej formie, aby były one łatwo przyswajalne przez mikroorganizmy, oraz zmniejsza adsorpcję słabo rozpuszczalnych WWA na cząstkach gleby).
  • Kontrolę temperatury, która wpływa na intensywność biodegradacji oraz rozpuszczalność alifatycznych i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, a tym samym na ich dostępność dla mikroorganizmów.
  • Kontrolę pH, ponieważ produkty ropopochodne mogą powodować obniżenie odczynu gleby (podczas degradacji węglowodorów powstają kwasy).
  • Wprowadzanie tlenu, którego obecność może być ograniczona, ze względu występowanie słabo przepuszczalnych gruntów lub obecność łatwo rozkładanych związków pokarmowych (produkty ropopochodne często powodują powstanie w gruncie rozległych stref beztlenowych).

Kiedy stosujemy bioremediację on site?

Bioremediacja on site stosowana jest do usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych (np. benzyna, olej napędowy, kreozot i pentachlorofenol). Wraz z produktami ropopochodnymi mogą występować lotne związki organiczne, które mają tendencję do odparowania zamiast biodegradacji. Należy jednak pamiętać, że na rozkład zanieczyszczeń przez mikroorganizmy a tym samym na szybkość przebiegu procesu ma wpływ skład chemiczny związków zanieczyszczających grunt, stężenie węglowodorów i ich toksyczność w stosunku do mikroflory, mikrobiologiczny potencjał gruntu, fizykochemiczne parametry środowiska oraz dostępność węglowodorów dla komórek mikroorganizmów.

CMC techniques for soil

Poznaj naszą pełną ofertę