W trakcie prowadzenia robót ziemnych może pojawić się zanieczyszczona woda w wykopie. System jej oczyszczania projektuje się zależnie od rodzaju występującego zanieczyszczenia oraz warunków hydrogeologicznych. Jedną z stosowanych metod oczyszczania lub podczyszczania wody podziemnej w trakcie prowadzenia odwodnienia wykopu jest metoda „pump and treat”, która ma na celu pompowanie wody z górotworu, poddanie jej oczyszczaniu w specjalnie przygotowanym systemie urządzeń oczyszczających, a następnie iniektowana z powrotem do górotworu jako wodę czystą.

Podczyszczanie wody podziemnej w trakcie odwodnienia wykopu  prezentacja i kluczowe elementy

Podczyszczanie wody podziemnej podczas odwodnienia wykopu wykonuje się w celu usunięcia ewentualnych zanieczyszczeń i zapewnienia, że odpompowywana z wykopu woda jest zgodna z odpowiednimi standardami jakościowymi. Proces ten obejmuje zastosowanie różnych technik i urządzeń mających na celu oczyszczenie wody podziemnej.

Na czym polega proces podczyszczania wody podziemnej w trakcie odwodnienia wykopu?

Podczyszczanie wody podziemnej w trakcie odwodnienia wykopu polega na usunięciu zanieczyszczeń z wody przed jej odpompowaniem z wykopu. Proces ten ma na celu zapewnienie, że woda odprowadzana jest zgodna z odpowiednimi standardami jakościowymi i nie wprowadza dodatkowych zanieczyszczeń do środowiska. 

Podczas odwodnienia wykopu woda podziemna zbierana jest za pomocą pompy lub systemu drenażowego, a następnie jest kierowana do różnych urządzeń lub procesów oczyszczania. 

Podczyszczanie wody podziemnej w trakcie odwodnienia wykopu – podstawowe zasady stosowania

Ważne jest podjęcie działań mających na celu minimalizację zanieczyszczenia wody już na etapie prowadzenia wykopu. Może to obejmować stosowanie barier ochronnych, zapobieganie wyciekowi substancji chemicznych, monitorowanie i kontrolę procesów w celu uniknięcia wprowadzenia dodatkowych zanieczyszczeń do wody. W przypadku występowania zanieczyszczeń chemicznych, w celu ich usunięcia lub neutralizacji mogą być stosowane różne substancje chemiczne:  zastosowanie koagulantów lub flokulantów może pomóc w agregacji i wytrącaniu zanieczyszczeń z wody, zaś substancje chemiczne, takie jak węgiel aktywny, mogą być również stosowane w celu adsorpcji zanieczyszczeń organicznych.

W trakcie procesu oczyszczania wody z wykopu istotne jest regularne monitorowanie jakości wody. Próbki wody powinny być pobierane i analizowane w celu oceny skuteczności procesu oczyszczania oraz spełnienia odpowiednich standardów jakościowych. 

Kiedy stosujemy podczyszczanie wody podziemnej w trakcie odwodnienia wykopu?

Metodę tę stosujemy, jeśli woda podziemna zawiera substancje chemiczne (oleje, pestycydy, rozpuszczalniki, metale ciężkie itp.) i konieczne jest podczyszczanie wody, aby usunąć te zanieczyszczenia i zapobiec ich dalszemu rozprzestrzenianiu się w środowisku.

Jeśli woda podziemna zawiera mikroorganizmy, bakterie, wirusy lub inne zanieczyszczenia biologiczne, w celu zniszczenia tych organizmów i zapewnienia czystości wody mogą być stosowane procesy oczyszczania takie jak dezynfekcja.

Gdy woda podziemna zawiera substancje organiczne (substancje ropopochodne, produkty spalania, substancje organiczne rozpuszczalne w wodzie), konieczne jest zastosowanie metod oczyszczania chemicznego, takich jak adsorpcja na węglu aktywnym.

Oczyszczanie wody podziemnej metodą pump and treat

Ta technologia oczyszczania wody de facto poprzez oczyszczanie wody oraz wymuszenie lokalnie sztucznego przepływu wody gruntowej również oczyszcza szkielet gruntowy w strefie saturacji. Odpowiednie zaprojektowanie metody oczyszczania wody „pump and treat” pozwala dodatkowo zatrzymać migrację chmury zanieczyszczenia w wodzie gruntowej w trakcie prowadzenia prac remediacyjnych. Aby proces oczyszczania wody mógł być właściwie przeprowadzony, należy w pierwszej kolejności wykonać odpowiednie badania hydrogeologiczne oraz badania chemiczne gruntu i wody. Pierwsze z nich pozwalają przygotować model hydrogeologiczny i zasymulować procesy hydrodynamiczne zachodzące w rozpatrywanej przestrzeni. Drugi natomiast daje nam informacje odnośnie samego ładunku zanieczyszczeń i predykcji procesów, które zachodzą i będą zachodziły w trakcie remediacji.

W przypadku wcześniej wspomnianej metody „pump and treat” podstawowymi elementami są studnie pompująco-iniekcyjne wody gruntowe. Analizując przepisy podstawowymi dokumentami, które mogą być wymagane, żeby wykonać fizycznie takie studnie, będą np. pozwolenie wodno-prawne, projekt robót geologicznych wraz z jego zatwierdzeniem, decyzja środowiskowa w przypadku gdyby okazało się, że mamy do czynienia z przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko.

Drugim istotnym elementem poza systemem pumpująco-iniektującym wody gruntowe jest system (zespół urządzeń) umożliwiający oczyszczenie wody w trakcie pompowania. Taki system jest zespołem połączonych ze sobą urządzeń, gdzie zachodzą, w sposób kontrolowany, różnego rodzaju procesy fizyko-chemiczne. Niezależnie od powyższego prawidłowo wykonana remediacja gruntu nie może zostać oderwana od problematyki związanej z zanieczyszczeniem i przepływem wody w gruncie. Od planów remediacji oraz wszystkich stron procesu remediacyjnego, należy zatem oczekiwać podejścia kompleksowego do zanieczyszczonego obszaru powierzchni ziemi, którego wody gruntowe są częścią, tak aby przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód mogło stać się efektywne.

Odwadnianie wykopów

Odwadnianie różnego rodzaju wykopów stosowane jest w celu odpompowania wód podziemnych, opadowych czy roztopowych napływających do wykopu. Odwodnienie wykopu ma na celu obniżenie poziomu wód gruntowych wokół wykopu. Wraz z odwodnieniem wykopu w zależności od historycznego użytkowania terenu należy zwrócić uwagę czy odpompowywana woda podziemna nie została zanieczyszczona elementami fizykochemicznymi powodującymi ryzyko dla zdrowia i życia ludzi oraz otaczającego środowiska (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i żeglugi śródlądowej z dnia 11 października 2019 r., w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych).

W związku z powyższym należy w jasny sposób określić maksymalne poziomy stężeń poszczególnych elementów fizykochemicznych do jakich należy zmniejszyć zawartość zanieczyszczeń przed doborem odpowiedniego procesu podczyszczania. Po analizie oraz ustaleniu planu działania oraz wartości do jakich należy doprowadzić wody podziemne możliwe jest przeprowadzenie podczyszczania wody podziemnej za pomocą jak najbardziej optymalnego procesu. Co więcej staramy się aby osiągnięty efekt został osiągnięty w jak najkrótszym możliwym czasie i przy wykorzystaniu minimalnych zasobów .

Podczas prowadzenia prac oczyszczających metodą ex-situ pojawia się woda gruntowa. Jest ona często zanieczyszczona i należy ją oczyścić. Remediacja w zakresie wód gruntowych nie została w pełni uregulowana w polskim porządku prawnym. Istnieje luka prawna w tym zakresie, co niewątpliwie stanowi ogromny mankament polskiego ustawodawca w przedmiocie ochrony powierzchni ziemi. Wody gruntowe oznaczają wody podziemne, których pojęcie zostało zdefiniowane w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w art. 16 pkt 68, są to wszystkie wody, które znajdują się pod powierzchnią ziemi w strefie nasycenia, w tym też wody gruntowe pozostające w bezpośredniej styczności z gruntem lub podglebiem. Zanieczyszczona woda gruntowa jest tymczasem podstawowym ośrodkiem roznoszącym w gruncie zanieczyszczenia, często poza granice terenu należącego do właściciela i może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców terenów przyległych.

Poznaj naszą pełną ofertę