Solidyfikacja in-situ – prezentacja i kluczowe elementy

Na czym polega solidyfikacja in-situ?

Zestalanie i stabilizacja, inaczej solidyfikacja, jest jednym ze sposobów fizykochemicznego zmniejszania mobilności substancji niebezpiecznych w gruncie.

Podstawowe zasady stosowania solidyfikacji in-situ

W procesie stabilizacji zmniejsza się ryzyko związane z migracją zanieczyszczeń poprzez chemiczne przekształcenie substancji zanieczyszczających w mniej rozpuszczalne, immobilizowane i tym samym mniej toksyczne, a także poprzez zmianę niektórych parametrów fizycznych aby uzyskać poprawę wytrzymałości mechanicznej, zmniejszenie nasiąkliwości, zwiększenie mrozoodporności itp. Zabieg polega na ciśnieniowym wprowadzaniu do gruntu iniektu stabilizującego metale ciężkie i równoczesnym mieszaniu gruntu. Odpad po stabilizacji można wykorzystać jako kruszywo drogowe, kruszywo do budownictwa przemysłowego lub robót inżynieryjnych.

Kiedy stosujemy solidyfikację in-situ?

Solidyfikacja in-situ zazwyczaj stosowana jest do gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi i innymi substancjami nieorganicznymi. Procesowi stabilizacji poddaje się najczęściej odpady szkodliwe o charakterze nieorganicznym lub które zawierają niewielkie ilości związków organicznych z których wymywają się rozpuszczalne związki chemiczne metali stanowiące substancje potencjalnie zagrażające środowisku naturalnemu.

CMC techniques for soil

Poznaj naszą pełną ofertę